Mr. J.F.A. Doeleman Advocatuur BV
Amsterdam
NL | EN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Mr. J.F.A. Doeleman Advocatuur BV (hierna: "de Vennootschap") is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur. De vennootschap handelt tevens onder de handelsnamen "doelemanlegal", "doeleman-legal", "DoelemanLegal" en "Doeleman-Legal". Zij is gevestigd te Amsterdam, Nederland (KvK nummer: 33232738).
 2. Onder partner wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een persoon die bestuurder is van de Vennootschap. Onder derde wordt verstaan ieder ander dan de Vennootschap.
 3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan de Vennootschap of een partner of aan een of meer personen die in dienstbetrekking van de Vennootschap werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 4. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door de Vennootschap worden onderhouden.
 5. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als bedoeld in de artikelen 3 en 4.
 6. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde, waaronder begrepen een partner, die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 7. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door de Vennootschap en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn een partner alsmede degenen die voor of ten behoeve van de Vennootschap, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door de Vennootschap uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 9. De Vennootschap zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliƫntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:
  1. De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van de Vennootschap bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen de Vennootschap voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer;
  2. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.
 10. De Vennootschap zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. De Vennootschap is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. De Vennootschap zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.
 11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door de Vennootschap van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) zijn inbegrepen in het tarief. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.
 12. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de Vennootschap zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daar van voorhanden is.
 13. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Vennootschap afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico van de Vennootschap.
 14. Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de in artikel 3,4 en 5 bedoelde betrekkingen is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien de Vennootschap als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.
 15. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal verkrijgbaar. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn tevens te raadplegen op www.doelemanlegal.eu.

Januari 2014.